Nhân ái – Hiếu đễ (P.3): Đệ không tranh, huynh không giành