Nhân viên bầu cử Georgia tìm thấy lô phiếu ‘mới cứng’, 98% số phiếu bầu cho ông Joe Biden