Phụ tá của Biện lý Đặc biệt Jack Smith đã gặp nhân viên của TT Biden trước vụ truy tố cựu TT Trump