Nhân viên ngoại giao Mỹ rời lãnh sự quán ở Thành Đô, Nhà Trắng cảnh cáo chiêu ‘ăn miếng trả miếng’ của Trung Quốc