Nhặt được của rơi vội đem trả lại, vị hiền mẫu được Trời cao ban thưởng