Nhật ký du lịch ẩm thực vẽ tay: Trải nghiệm chợ truyền thống Việt Nam