Nhiều tỉnh rà soát, cách ly người về từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi