Nhóm các ký giả kêu gọi Trung Quốc thả tự do cho 11 người cung cấp hình ảnh về đại dịch cho The Epoch Times