Nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đề xuất gói viện trợ 900 tỷ USD trong đại dịch