Không dễ thúc đẩy vấn đề thiếu hụt nhu cầu ở Trung Quốc