Những điểm then chốt từ bản cáo trạng truy tố cựu TT trong sự kiện ngày 06/01