Những điều cần chú ý tại các cuộc họp bầu của Đảng Cộng Hòa ở Michigan, Missouri, và Idaho vào ngày 02/03

Trước Siêu Thứ Ba, ba tiểu bang sẽ tổ chức các cuộc họp bầu của Đảng Cộng Hòa để chỉ định đại biểu cho một ứng cử viên tổng thống.