Những lễ nghi bị lãng quên: Hành vi chừng mực chứa đựng trí tuệ của Thần