Những người cộng sản thân Trung Cộng gần như đánh cắp cuộc bầu cử cho ông Biden như thế nào?