Những nhắn gửi của người xưa qua câu tục ngữ: “Nhàn cư vi bất thiện”