Niềm tin vào vaccine dành cho trẻ em giảm 44% trong đại dịch COVID-19