Nội các TT Biden thừa nhận ảnh hưởng của lạm phát, cam kết đưa ra hành động