Nội Mông bắt buộc dạy học bằng tiếng Hán, biểu tình lớn rầm rộ vượt biên giới Trung Quốc