Nội tình Trung Quốc: Các lãnh đạo Trung Quốc ủng hộ tự lực và tiết kiệm