Nông dân Canada và Ireland: Hạn chế phát thải mới sẽ ảnh hưởng đến sản xuất lương thực