OECD: Các trường học đóng cửa gây thiệt hại 15 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ