Ông Anwar trở thành Thủ tướng Malaysia, kết thúc hàng thập niên chờ đợi