Ông Biden và các nhà lãnh đạo Quốc hội kêu gọi TT Trump yêu cầu tất cả người biểu tình rời khỏi Tòa nhà Quốc hội