Ông Biden yêu cầu các nhà thầu liên bang phải trả mức lương tối thiểu 15 USD