Ông chủ Facebook, Twitter được triệu tập đến Quốc hội về việc xử lý tin bầu cử