Ông Gordon Chang: Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị chiến tranh

Úc kêu gọi đa dạng hóa thương mại ngay bây giờ