Ông James Biden phủ nhận sự tham gia của Tổng thống trong các giao dịch kinh doanh