Ông Lý Khắc Cường liên tục bị truyền thông đảng phớt lờ