Ông Mnuchin và ông Powell muốn tăng thêm viện trợ để đẩy mạnh sự phục hồi kinh tế