Ông Navarro: Đảng Cộng Hòa phải tiến lên trước với các ưu tiên của ông Trump