Ông Tập ba lần đề cập đến “khả năng phán đoán”, phải chăng giới lãnh đạo Trung Cộng đang không nắm rõ tình thế?