Ông Trump cân nhắc cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu để phục hồi kinh tế