Ông Trump nói rằng ông đang chống lại sự đàn áp chính trị của giới quyền uy đáng khinh và mất trí