Ông Trump thắng vụ khiếu nại tại ủy ban bầu cử tiểu bang

Nhắc đến cuộc bầu cử năm 2024, đã có nhiều vụ kiện được đệ trình ở nhiều tiểu bang nhằm gạch tên cựu Tổng thống Trump khỏi lá phiếu.

Các lập luận cho tất cả các vụ kiện khác nhau này đều khác nhau, nhưng tất cả đều chủ yếu xoay quanh cùng một ý tưởng trọng tâm: rằng vì cựu Tổng thống Trump “đã tham gia vào một cuộc nổi dậy vào ngày 06/01, do đó, ông ấy nên bị tước tư cách giữ chức vụ công quyền theo như Tu chính án thứ 14.”

Tuy nhiên, chúng ta có thể chính thức loại Illinois ra khỏi danh sách này sau khi Tổng thống Trump giành chiến thắng trước hội đồng bầu cử tiểu bang này.

🌽 DVD “Không có nông dân, không có lương thực”:

https://www.epochtv.shop/product-page/no-farmers-no-food-documentary-dvd

Nguồn tư liệu trong tập này:

🔵 Phán quyết của Illinois:

https://ept.ms/499Vu9L

https://ept.ms/49iyNzN

https://ept.ms/4bjZ3M0

----

Quan điểm trong video này là của người chủ trì chương trình và khách mời, và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.