Pennsylvania: Phân tích cho thấy các con số của cuộc Tổng tuyển cử không hợp lý