PHÂN TÍCH: Bắc Kinh muốn dùng cách đối đãi phân biệt để gây sức ép lên các nhà ngoại giao Tây phương