PHÂN TÍCH: Trung Quốc dự trữ vàng, dầu thô trong bối cảnh nền kinh tế chậm trễ hậu đại dịch