Phân tích: Việc ca ngợi Mao Trạch Đông cho thấy quyết tâm đi theo con đường độc tài của ông Tập

Ông Tập đã ‘quay trở lại thời đại chủ nghĩa cơ yếu của ông Mao, một thời đại của chủ nghĩa độc tài cực đoan và nền kinh tế kế hoạch’