Phân tích: Việc Trung Quốc thắt chặt hạn chế xuất cảnh đối với công chức có liên quan đến tranh đấu nội bộ