Pháp cấm một số ngôn ngữ trung tính trong các trường học: ‘Một mối nguy hiểm đối với đất nước của chúng ta’ và ‘Pháp ngữ’