Pháp mở cửa lại các trường đại học, dịch xuất hiện hàng cụm