Phát hiện 23 trường hợp F1 ở Hà Nội về quê trong kỳ 30/4