Phát hiện ngà voi ma mút 450,000 năm tuổi ở Anh quốc