Phát ngôn ngoại giao của lưỡng hội đã thay đổi, Trung Cộng đang mất dần sức ảnh hưởng