Phiên điều trần công khai ở Michigan và Arizona làm sáng tỏ sự bất thường trong bầu cử