Phiên điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ về Dự luật Trang trại: Báo động về ngân sách trợ giúp lương thực tăng vọt