Philippines cắt hàng rào nổi để phản kháng Trung Quốc, mở ra cánh cửa cho Hoa Kỳ