Philippines gác lại vấn đề Biển Đông, tiếp tục hợp tác với Trung Quốc