Phim hoạt hình ‘Up We Soar’: Khi Tình yêu và Đức tin đối diện với bạo tàn