Phim mới ‘Sự Cố’ của New Century Films: Lựa chọn Thiện-Ác quyết định vận mệnh